Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van het wettelijke kader voor de voorwaarden waaronder de vereniging Zeg Neen Tegen Drugs haar website ter beschikking stelt aan haar gebruikers, evenals het definiëren van de voorwaarden waaronder de gebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van deze website.

 

De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs is de verantwoordelijke uitgever van de website www.zegneentegendrugs.be

 

• Elke verbinding met de site is onderhevig aan naleving van deze voorwaarden.

• Toegang tot de site door de gebruiker leidt tot erkenning en acceptatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

• In geval dat de gebruiker een of meer punten zoals bepaald in deze voorwaarden niet aanvaardt, dient hij afstand te doen van de toegang tot de diensten die door deze website worden aangeboden.

 

Juridische kennisgeving

 

Zeg Neen Tegen Drugs VZW 
Onze-Lieve-Vrouwestraat, 114
2800 Mechelen

 

Contact

U kan de vereniging Zeg Neen Tegen Drugs via het e-mailadres info@zegneentegendrugs.be of via het contactformulier van de website of via bovenvermelde gegevens contacteren.

 

Toegang

 

De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs biedt gebruikers van haar website toegang tot:

  • de presentatie van diensten aangeboden door de vereniging;
  • het bestellen van preventietools;
  • het contacteren van de vereniging via haar contactformulier;
  • het geïnformeerd te worden over de activiteiten van de vereniging

 

De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs streeft ernaar betrouwbare en nuttige informatie te publiceren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud van de site en eventuele fouten die deze zouden kunnen bevatten. 

 

De vereniging Zeg Neen tegen Drugs behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de diensten van de site te weigeren aan elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

 

Intellectuele Eigendom

 

• De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs zet zich in voor het respecteren van intellectuele eigendomsrechten.

• De website van de vereniging Zeg Neen Tegen Drugs, met inbegrip van de teksten, grafische componenten, logo's en alle andere mogelijke elementen op haar website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs en/of de vereniging, haar eventuele leveranciers of partners.
Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is: auteursrecht, naburige rechten, rechten met betrekking tot databanken en merkrechten.

• Andere merknamen die op de website worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

• Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of de vereniging is het voor de gebruiker verboden om informatie, software, producten of diensten verkregen via deze website aan te passen, te kopiëren, te verdelen, te communiceren, te vertalen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, een licentie te geven, toe te wijzen of te verkopen. 
Het is ook verboden om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen.

• Elk gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of een deel van de site is ten strengste verboden.

• De inhoud die op de website wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk, kan niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van de vereniging Zeg Neen Tegen Drugs.

• De gebruikers van de website verbinden zich ertoe de Belgische code van intellectuele eigendom en met betrekking tot het auteursrecht te respecteren.

 

Aansprakelijkheid en overmacht

• De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs zet zich in voor de bescherming, voor zover mogelijk, van de diensten die de website biedt met betrekking tot online oplichting en virussen.

 

• De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele technische problemen, defecten, aanvallen en computerbesmetting die verband houden met het gebruik van de website.

 

• De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of bij een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde. Bijgevolg kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of in geval van overmacht.

 

• De toegang tot de site kan te allen tijde worden onderbroken voor onderhoud, actualisering of enige andere reden die onafhankelijk is van de vereniging (technische redenen, overmacht, enz.) zonder dit recht geeft op enige verplichting of schadevergoeding.

Hyperlinks

 

• De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs kan verschillende links aanbieden naar externe sites voor informatie. Zij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten en voor de daarin gepubliceerde meningen.

 

• De websites waarnaar de gebruikers van de website van Zeg Neen Tegen Drugs kunnen worden doorverwezen via hyperlinks, blijven de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.

Persoonlijke gegevens

 

• De website van de vereniging Zeg Neen Tegen Drugs verzekert aan haar gebruikers de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens met respect voor privacy en in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden op 25 mei 2018 - "GDPR") die op 25 mei 2018 in werking is getreden en gedeeltelijk de Belgische wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van privacy in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die eerder van kracht was heeft ingetrokken; en de (toekomstige) Belgische wetgeving over de tenuitvoerlegging van de bovengenoemde verordening.

 

• Voor alle zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens, kunt u onze volledige privacyverklaring vinden op onze privacypagina.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

 

• Deze gebruiksvoorwaarden zijn volledig en uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

• Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De duur van deze algemene gebruiksvoorwaarden is onbeperkt.

In geval van een probleem of voor een gerelateerde vraag, aarzel niet ons te contacteren.